FAU – Foreldrenes Arbeidsutvalg
Foreldrenes arbeidsutvalg – FAU, er foreldrenes talerør på skolen. Foreldrenes arbeidsutvalg skal arbeide for å skape et godt samhold mellom skolen og hjemmet, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Styret i FAU består av leder, nestleder, referent, leder for Foreldrekontaktgruppen, leder for Trafikkgruppen, leder for Årbokgruppen, leder for Julemarkedet samt en representant fra ungdomsskolen ( foreldrekontakt for 8. klasse). Leder av FAU sitter også i styret i Oslo Montessoriskoles Venneforening, mens nestleder i FAU sitter i skolestyret. I tillegg er følgende arbeidsgrupper aktive; dugnadsgruppen og 17. mai gruppen.

Julemarkedsgruppen
Hovedoppgaven er å organisere det årlige julemarkedet som avholdes en lørdag i november. Formålet med julemarkedet er todelt; økonomisk og sosialt. Gruppen er sammen med skolen ansvarlig for planlegging og gjennomføring av julemarkedet. Arbeidet er organisert i flere undergruppe som feks auksjonsgruppen, bodgruppen og loddgruppen. Mange av julemarkedskomitéens medlemmer har gjort en flott innsats over mange år, men gruppen trenger alltid initiativrike krefter og ønsker at som mange foreldre som mulig bidrar.

Foreldrekontaktgruppen
Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Gruppen arbeider for et sosialt miljø som er inkluderende og hvor den sosiale tilhørighet til skolen blir styrket. I dette ligger også at man ønsker at skolens ansatte, elever og foreldre skal opptre som en samlet sosial enhet med helt tydelige retningslinjer og sosial profil. Foreldrekontaktene i samtlige grupper/trinn er medlem av denne gruppen.

Trafikkgruppen
Trafikkgruppen arbeider for en tryggere skolevei. Gruppen følger opp skolens kjøreregler som er utabeidet i samarbeid med FAU. Et av tiltakene er trafikkvakt 3 – 4 ganger i uken og som utføres sammen med foreldre med barn i 1.-4. trinn. Gruppen er bindeledd mellom skolen og nærmiljøet ved spørsmål angående trafikk i området.

Dugnadsgruppen
Gruppens oppgave er organisering av skolens vårdugnad. Foreldre til 6. klasse elever utgjør gruppens medlemmer. Ansvaret består av organisering av oppgaver, innkalling, rapporteringsskjemaer m.m. Det er obligatorisk at alle foresatte deltar på dugnaden, som avholdes i slutten av april eller i begynnelsen av mai.

17. mai gruppen
Gruppens oppgave er å organisere årets 17. mai frokost. Foreldre til 4. klasse elever utgjør gruppens medlemmer. Gruppens ansvar er å foreta nødvendige innkjøp til frokosten, pynte på skolen, samt organisere samtlige 4. klasse foreldre til å lage maten til 17. mai frokosten.

Ta gjerne kontakt med FAU hvis du har noen spørsmål, forslag og ideer: Johan Herman Storm (johan.herman.storm@accenture.com)