MAJORSTUEN POLITISTASJON
FOREBYGGENDE AVSNITT

Forebyggende avsnitt har telefonummer 22668535
Ungdomspatruljetelefonen har telefonnummer 99288359, betjenes fortrinnsvis når patruljen er ute og kjører.
Når du oppnår kontakt med forebyggende avsnitt kan det i enkelte situasjoner hende at du blir bedt om å ringe 02800. Da er årsaken at vi vurderer det som viktig at politiets operasjonssentral får opplysningene direkte.

Har du behov for assistanse av politiet ring 02800.
Ved akutt behov for assistanse av politi ring 112.

SLIK JOBBER VI:

Forebyggende avdeling har en forebyggende enhet og en etterforskningsenhet.
Vi håndterer alle straffesaker og bekymringssaker der ungdom under 18 år er involvert.

Alle skoler og bydeler har en ansvarlig politikontakt ved Majorstuen politistasjons forebyggende avsnitt.

Vårt mål er å forebygge og redusere barne- og ungdomskriminalitet og bidra til et godt oppvekstmiljø.

Forebygging krever samhandling med mange aktører. Våre mest aktuelle samarbeidspartnere er:

• Ungdom. Oppsøkende patruljer, bekymringssamtaler og oppfølging av enkeltungdom med utfordringer.

• Foreldre. Bistå med råd og veiledning ved henvendelser.

• Skole. Tett samarbeid. Vi tilbyr kort introduksjon av skolepolitikontakt og Majorstua forebyggende avsnitt på første foreldermøte på 8.trinn, samt et noe lengre foredrag om situasjonen i bydelen, våre erfaringer m.m. på første Unge og Rus-foreldermøte på 8.trinn. Undervisning om straff og konsekvenser tilbys fortrinnsvis til elever på 8.trinn, og da i samhandling med annen relevant ordinær undervisning. Ved henvendelser og aktuelle problemstillinger, kan politikontakt ved kapasitet bidra med foredrag eller undervisning i tråd med aktuell bekymring.

• SaLTo, ”Sammen lager vi et trygt Oslo”.
SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt.
Alle bydeler har en egen Salto-koordinator som kan hjelpe samarbeidspartnere, barn, unge og foreldre til å komme i kontakt med riktig instans i hjelpeapparatet. Den kan også gi veiledning i forhold til aktuelle tiltak og kunnskapsressurser i bydelen. http://www.oslokommune.no/

• Lokalt barnevern. Samarbeidet har som mål å jobbe for barnets beste.

• Bydelenes ungdomstjenester v/ ungdomsklubber, uteteam og nærmiljøteam m.fl.

• Idrettsklubber og frivillige organisasjoner.

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Vi etterforsker alle straffesaker der gjerningspersonen er under 18 år.

Dersom gjerningspersonen er under 15 år, blir den som regel innkalt til bekymringssamtale med sine foresatte. Det kan også være aktuelt med avhør av barn under 15 år i enkelte saker.
Vi kan innkalle til frivillig bekymringssamtale dersom vi har innformasjon som gir grunn til bekymring. Det er også mulig å be om en bekymringssamtale dersom man er bekymret for sitt barn. Vi vil legge til rette for dette, dersom ressursene tillater det.

Dersom gjerningspersonen er mellom 15 – 18 år og finnes skyldig i et lovbrudd, avgjøres saken på en måte som er best mulig egnet til å stanse en kriminell utvikling. Dersom forholdene ligger til rette for det, skal saken vurderes egnet for Konfliktråd. http://www.konfliktraadet.no/ .

Forebyggende avsnitt ved Majorstuen politistasjon kjører målrettet uniformert og sivil ungdomspatrulje så ofte som mulig. Den uniformerte patruljebilen vil fra tid til annen være å se i skolegården i forbindelse med skolesamarbeidet. Det kjøres også ungdomspatrulje de helgene avdelingen er bemannet.

Det er når som helst mulig å kontakte forebyggende avsnitt for å drøfte en sak anonymt eller åpent. Er du bekymret for egen eller andres ungdom når det gjelder narkotika, vil vi kunne gi råd. Det er mulig å få en frivillig urinprøvekontrakt med politiet dersom man ønsker det.

For å gjøre et godt forebyggende arbeid er politiet avhengig av tips fra de som har opplysninger. Tips oss gjerne på overnevnte telefonnummer. Det er mulig å tipse via http://www.politiet.no/, der det også finnes annen relevant innformasjon om politiets arbeid med ungdom.

Med ønske om et godt samarbeid!

MVH

Majorstuen politistasjon
Forebyggende avsnitt
Sørkedalsveien 27
0369 Oslo