Vår visjon
Oslo Montessoriskole skal oppmuntre til lærelyst for livet, gjennom kunnskap og toleranse

Våre verdier
Lærelyst oppmuntres ved:
Mestringsglede
Selvstendighet
Frihet

Kunnskap oppmuntres ved:
Inspirasjon
Konsentrasjon
Fordypning

Toleranse oppmuntres ved:
Respekt
Samarbeid
Trygghet

MIU (Montessori i utvikling)

Et utviklingsprosjekt for hele skolen som del av utdanningsdirektoratets satsing ”Ungdomstrinn i utvikling” høst 2016 til vår 2018

Hva er ungdomstrinn i utvikling?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing fra utdanningsdirektoratet. For skoler med både barne- og ungdomstrinn, anbefales det at hele skolen deltar i et fellesprosjekt.

Målet er å styrke skolene som lærende fellesskap og derigjennom utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter. Det er fire satsingsområder: Lesing, regning, skriving og klasseledelse. Prinsippet i “Ungdomstrinn for utvikling” er at læringen og refleksjonen skal foregå med de kreftene som er på skolen. I satsingen kaller de dette for skolebasert kompetanseutvikling – vi lærer av hverandre og drøfter praksis og enes om veien videre for å forbedre oss. Du kan lese mer om satsningen på:  http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/

På OMS har vi valgt klasseledelse som fokusområde. Det er et område som involverer alle ansatte uansett fag, alderstrinn og stillingstype, og alle skal være med for å utvikle vår felles praksis og dra i samme retning.

Hvorfor jobber vi med dette?

Vi har, gjennom bl. a medarbeidersamtaler, observasjon, tilbakemeldinger fra FAU og ståstedsanalysen, erfart at en del ansatte har lite innsikt i hvordan undervisning drives i andre grupper enn sin egen og  at det er ulik praksis med tanke på hvordan vi fremstår som voksne i miljøet og hva vi signaliserer av forventninger til elevene. Målet er at alle voksne skal kjenne seg trygge på og utvikle seg i sin rolle som vokter og guide i vårt montessorimiljø.

Hvordan jobber vi med dette?

Det er opprettet en arbeidsgruppe på skolen bestående av 3 ressurslærere + ledergruppen.

Gruppens mandat er å legge til rette for gode prosesser i personalet slik at alle team, grupper og lærere analyserer sin egen praksis og kommer fram til noen gode kjøreregler basert på montessoripedagogiske prinsipper og erfaringer.

Diskusjoner og felles refleksjoner foregår både på team- og gruppenivå og også sammensatt på tvers av hele løpet. Arbeidsgruppen skal sikre at temaer og arbeidsmåter er relevant og justere kursen underveis ut ifra de erfaringene vi gjør. I tillegg deltar ressurslærere på enkelte samlinger, såkalte lærende nettverk, for litt ekstra påfyll. En del pedagogiske ressurser ligger også tilgjengelig på Udir sine nettsider. Det er altså den samlede kompetansen på hele huset som skal videreutvikle vår felles plattform – mens prosessen tilrettelegges av arbeidsgruppen.

Arbeidet i MIU startet opp høsten 2016 og pågår fremdeles. Vi har så langt jobbet med observasjon med felles fokus, tilretteleggingen av det fysiske miljøet, begrepet klasseledelse i montessoripedagogikken, seminar som metode på ungdomstrinnet og refleksjon over egen praksis. Vi har også hatt besøk av Simon Michelet som holdt foredrag om klasseledelse med fokus på elevkultur.  Høsten 2017 er det besluttet å jobbe mer på teamnivå, ledet av ressurslærerne. Det er satt av mange økter med fellestid gjennom året. I planleggingsuken før skolestart og på planleggingsdagen i september har lærerne arbeidet med sosial plan tilpasset elevkultur og fokusområder for arbeid med skolemiljøet.

Utviklingsprosjektet vil videreføres hele dette skoleåret, og forhåpentligvis kan vi ta med oss erfaringer i forhold til skolebasert kompetanseutvikling som vil prege utviklingen av skolen også på andre områder.

For hele skolen vil det fra høsten av komme tilbud om kursing i montessoripedagogikk og hvordan dere kan støtte opp om elevenes faglige og sosiale utvikling.
Husk at dere alltid er velkommen til å ta kontakt med oss hvis det er ting dere lurer på!

Vennlig hilsen

Ellen Jacoby Steina
rektor